Locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63
1092 AD  AMSTERDAM

Datum: 17 januari 2020

Volgens de leerboeken kan de diagnose parodontitis gesteld worden als zich klinisch een verdiepte pocket met bloeding na sonderen voordoet en er röntgenologisch sprake is van alveolair botverlies. Echter de werkelijkheid is weerbarstiger en laat zich niet altijd vatten in een regel.

Zo kan het voorkomen dat een clinicus een sterk verdiepte pocket constateert zónder dat er sprake is van röntgenologisch botverlies of dat er juist sprake is van parodontaal aanhechtingsverlies maar een ondiepe pocket. De vraag is of er in dit soort situaties daadwerkelijk sprake is van parodontitis. Daarnaast kan de parodontale therapie in de vorm van een grondige reiniging onvoldoende effect hebben, waarvan ook de vraag is wat hiervan de oorzaak is.

Parodontitis heeft met andere woorden meerdere gezichten en de behandeling kent meerdere facetten. In dit congres zullen beide thema’s nader worden belicht.

Daarnaast wordt de etiologie van parodontitis voor het voetlicht geplaatst. Zoals bekend wordt parodontitis gekenmerkt door verlies van parodontale aanhechting en daarnaast door ontsteking, welke het gevolg is van de vorming van een subgingivale biofilm. Echter het is tot op de dag van vandaag nog niet onomstotelijk aangetoond dat het parodontale aanhechtingsverlies ook een gevolg is van deze biofilm. Ditzelfde dilemma geldt voor het ontstaan van peri-implantitis dat net als parodontitis sterk geassocieerd is met bacteriën, maar waarvan ook niet onomstotelijk kan worden aangetoond dat deze de oorzaak zijn van het botverlies rondom implantaten.

 

De vraag is dan ook of andere niet-bacterieel geassocieerde factoren hierin een rol kunnen spelen, zoals mechanische factoren in de vorm van occlusaal trauma en wat tevens de vraag oproept of implantaten altijd wel de juiste keuze zijn voor parodontitispatiënten. In dit congres wordt getracht beide vragen te beantwoorden.

Tot slot is het steeds duidelijker geworden dat veel van de etiologische factoren van parodontitis geassocieerd zijn met gedrag en levenstijl. Hiervoor is de samenwerking met de patiënt dan ook van essentieel belang om een complexe ziekte zoals parodontitis succesvol onder controle te brengen en waarvoor de motivatie van de patiënt om diens gedrag te willen veranderen cruciaal is. Ook deze onderwerpen worden tijdens het congres besproken.

Kortom een congres waarbij niet alleen de verschillende gezichten van parodontitis maar ook de vraagstukken rondom de etiologie van parodontitis en peri-implantitis worden besproken en daarnaast de gedragsafhankelijke therapie wordt behandeld. En omdat parodontitis multifactorieel van aard is en de therapie zich dus ook op meerdere fronten dient te richten, beoogt dit congres de samenwerking tussen de verschillende beroepsdomeinen binnen de mondzorg te stimuleren en daarmee de multidisciplinaire behandeling van parodontitis.

Ik hoop van harte dat ik in samenspraak met de Dr G.J. van Hoytema Stichting middels bovenstaande thema’s een boeiend congres heb samengesteld dat interessant is voor zowel de tandarts als de mondhygiënist als ook voor de gedifferentieerde maar ook de gespecialiseerde tandarts. Ik kijk er naar uit jullie allen in grote getale te mogen ontmoeten en ben graag jullie gastheer tijdens het congres.

Schelte Fokkema, parodontoloog 

Hier kunt u een intervieuw vinden met Schelte Fokkema in Dental Info over dit congres

 

Programma  

08.30 uur       Ontvangst en inschrijving

09.15 uur       Dr. Schelte Fokkema
Inleiding: parodontitis heeft meerdere gezichten

09.30 uur       Dr. Joerd van der Meer
Een pocket of furcatie van endodontisch oorsprong
Het endodontium en parodontium staan op veel plaatsen met elkaar in verbinding door het foramen apicale, laterale kanalen en dentine-tubuli. Op die plekken kan er wederzijdse beïnvloeding zijn wanneer er sprake is van een ontstekingsproces. Daarbij is de vraag of een ontsteking van het parodontium invloed heeft op de structuren binnenin het gebitselement en of een ontsteking van de pulpa invloed heeft op het parodontium. En als die invloed kan worden aangetoond, is de vraag welke invloed dan groter is: een ontsteking van het parodontium op de pulpa of een ontsteking van de pulpa op het parodontium? In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de wederzijdse invloed van paro- en endodontium en de klinische problemen die met elkaar verband kunnen houden.
Leerdoelen:

 • kennis hebben van de anatomische verbanden tussen het parodontium en endodontium
 • kennis hebben van de pathologische relatie tussen het parodontium en het endodontium
 • kennis hebben van de pathologische invloed van het endodontium op het parodontium

10.00 uur       Dr. Hossein Ghaeminia
Paradontaal aanhechtingsverlies: verstandskies eruit of juist niet?
Eén van de redenen om verstandskiezen preventief te verwijderen is het voorkomen van parodontale schade aan de aangrenzende tweede molaar. Maar lang niet alle verstandskiezen veroorzaken problemen. Daarnaast kan het verwijderen van een verstandskies juist tot parodontale schade leiden. Wat is nu wijsheid? In deze presentatie wordt getoond hoe een risicoanalyse gemaakt kan worden op basis van de beschikbare literatuur om tot de beste keuze voor de patiënt te komen.
Leerdoelen:

 • kennis hebben van welke verstandskiezen een verhoogd risico geven op parodontitis en parodontaal aanhechtingsverlies van de tweede molaar
 • kennis hebben van factoren die kunnen leiden tot aanhechtingsverlies ten gevolge van de verwijdering van de verstandskies
 • inzicht krijgen wanneer de verstandskies het beste in situ gelaten kan worden en wanneer deze het beste verwijderd kan worden

10.30 uur       Pauze

11.00 uur       Dr. Reinder Kuitert
Parodontaal aanhechtingsverlies als gevolg van orthodontische behandeling en retentie
Orthodontische behandeling kan soms (ernstige) parodontale schade teweeg brengen, ook op termijn tijdens of na de retentie. Dit is niet altijd volledig te voorkomen, maar er zijn een aantal factoren die de problemen bevorderen. Indien zorgvuldig met deze factoren rekening wordt gehouden, kan de schade beperkt blijven. Aan de andere kant zijn er steeds meer (vooral oudere patiënten) met een gereduceerd parodontium die orthodontische behandeling wensen. Bij velen van hen is een zinvolle orthodontische behandeling mogelijk zonder (duidelijke) parodontale steunweefselschade mits met een aantal variabelen rekening wordt gehouden. In deze voordracht zal recente op onderzoek gebaseerde kennis gepresenteerd worden en toegelicht met klinische voorbeelden.
Leerdoelen:

 • kennis hebben van de recente inzichten in de risico’s en mogelijkheden van orthodontische behandelingen.
 • kennis hebben van de ontwikkeling van parodontale schade op korte en langere termijn in relatie tot orthodontische retentie
 • kennis hebben van de risico’s op parodontale schade bij patiënten met een gereduceerd parodontium

11.30 uur       Dr. Hans van Pelt

Parodontale destructie: een kwestie van dichtbijten?
Binnen de behandeling van parodontitis, maar ook in de tandheelkunde in het algemeen, is er weinig oog voor de (micro)overbelasting in de occlusie en articulatie. Overbelasting ofwel occlusaal trauma is een bekende in het lijstje van modificerende factoren voor het ontstaan en onderhouden van parodontaal verval, maar er wordt in de parodontale behandeling nog onvoldoende rekening mee gehouden. Echter overbelasting in relatie tot parodontaal verval is moeilijk aan te tonen want hoe beoordelen we dit? De T-scan kan hierin een hulpmiddel bieden om op geautomatiseerde wijze het krachtenspel in kaart te brengen en zou bij de risico inventarisatie van paropatiënten moeten horen.
Leerdoelen:

 • inzicht krijgen in het herkennen en onderkennen van occlusale overbelasting
 • kennis hebben van een geautomatiseerd systeem voor de analyse van de occlusie en articulatie
 • inzicht krijgen dat de reductie van overbelasting tot een vast onderdeel behoort te zijn van de parodontale behandeling
Programma

12.15 uur       Dr. Mark Timmerman
Implantologie bij de parodontitis-patiënt: een vaste basis of losse eindjes?
Bij de behandeling van parodontale problemen zijn extracties soms niet te voorkomen. Gevolg daarvan is het ontstaan van diastemen of uitgebreider verlies van steun en functie van de dentitie. Er is een keur aan mogelijkheden om implantaten te gebruiken als basis voor vaste of uitneembare voorzieningen. Echter het risico van periïmplantitis ligt ook op de loer. De vraag is dan ook hoe het gebruik van implantaten betrouwbaarder gemaakt kan worden. Helaas hebben niet alle vragen al een sluitend antwoord vanuit de wetenschap. Dit verhaal gaat over complexe materie, waarin door het maken van goede afwegingen voorkomen wordt dat een sprookje als een tragedie eindigt.
Leerdoelen:

 • meer kennis krijgen van beperkingen en (on)mogelijkheden bij het toepassen van implantaten bij paropatiënten
 • beter kunnen inschatten of een behoudende behandelstrategie eventueel aangevuld met conventionele prothetiek of juist een meer extractiegerichte therapie in combinatie met gebruik van implantaten voor de paropatiënt de minste risico’s heeft
 • meer basis krijgen om met de patiënt te communiceren over de redenen om al dan niet voor het gebruik van implantaten te kiezen

13.00 uur       Lunch

14.00 uur       Dr. Sjoerd Smeekens
Prepareren en restaureren: een risicofactor voor parodontitis?
Na restauratieve behandeling van gebitselementen waarbij supragingivaal geprepareerd en gerestaureerd is, zien we soms ongunstige reacties van het parodontium. Deze reacties kenmerken zich vaak door kleur- en vormveranderingen, eventuele zwelling en soms zelfs ook door parodontaal aanhechtingsverlies. Uit onderzoek is gebleken dat het plaatsen van subgingivale restauratieranden aanleiding geeft tot parodontale ontsteking en ongunstige microbiologische verschuivingen. Het is dan ook een uitdaging om precies te achterhalen welke restauratieve handelingen en op welke manier deze verantwoordelijk zijn voor de negatieve invloed op het parodontium. Biologische, bacteriologische, functionele en materiaal technische aspecten spelen hierbij een rol. Deze voordracht zal ingaan op het voorkomen, diagnosticeren en zinvol behandelen van dergelijke complicaties.
Leerdoelen:

 • kennis hebben van restauratieve stappen om de schadelijke invloed op het parodontium te minimaliseren.
 • inzicht krijgen hoe schadelijke functionele invloeden op het parodontium ontstaan en hoe deze te voorkomen en te elimineren zijn.
 • kennis hebben van correcte restauraties om vorm- en positieveranderingen van het parodontium te voorkomen.

14.45 uur       Pauze

15.15 uur        Miranda Belder
Waar draait het om bij de parodontale behandeling?
Ondanks dat parodontitis multifactorieel van aard is, blijft een plaquegerichte therapie de gouden standaard om parodontitispatiënten succesvol te behandelen. Echter, welke factoren beïnvloeden de uitkomst van de behandeling? Als alle puzzelstukjes in elkaar passen is er 100% succes, maar als er stukjes ontbreken of als er stukjes niet passen, dan is het de kunst de ontbrekende of niet-passende stukjes te vinden. Dit geldt voor de samenwerking tussen behandelaar en patiënt maar ook voor de wetenschap. Aan de hand van casuïstiek zal worden geïllustreerd hoe een goede plaquebeheersing van de patiënt in combinatie met een adequate uitgevoerde mechanische therapie tot een succesvol resultaat leidt. Leerdoelen:

 • inzicht krijgen in de plaque-gerichte therapie
 • leren wat de risicofactoren zijn bij het behandelen van een parodontitispatiënt
 • inzicht krijgen in hoe risicofactoren het succes van de therapie beïnvloeden

15.45 uur       Dr. Martin Appelo
Parodontitis, leefstijl en (het onvermogen tot) gedragsverandering
Het beloop van veel klinische problemen is, evenals het effect van de behandeling, afhankelijk van de leefstijl van de patiënt. Om tot ‘beterschap’ te komen is de noodzaak van duurzame gedragsverandering vaak groot. Helaas voldoen lang niet alle patiënten aan de voorwaarden. Dit heeft vaak allerlei energievretend gedoe tot gevolg. Na deze voordracht is dit verleden tijd! Er wordt een formule aangereikt waarmee bepaald kan worden of het zinvol is om bij een patiënt (nog langer) naar duurzame gedragsverandering te streven. Werken met deze formule zal niet alleen tot een veel hoger succespercentage leiden, er wordt ook tijd door overgehouden!
Leerdoelen:

 • inzien dat een gezonde leefstijl afhankelijk is van de intrinsieke motivatie van de patiënt en niet van de clinicus
 • op basis van dit inzicht durven te stoppen met het ‘trekken aan een dood paard’
 • kennis hebben van en kunnen werken met de formule voor duurzame gedragsverandering

16.45 uur       Afronding

17.00 uur       Afsluiting en borrel

18.00 uur       Einde

Locatie & Kosten

Datum

Vrijdag 17 januari 2020
}

Tijd

8.30 t/m 18.00 uur

Locatie

Koninklijk Insituut voor de Tropen
Mauritskade 63
1092 AD  AMSTERDAM

Kosten

Tandartsen: € 425,-
Mondhygiënisten: € 325,-

Dit congres is erkend door Kwaliteitsregister mondhygiënisten, 6 KRM-erkende punten. Voor tandartsen 5,5 KRT-punten

sprekers

dr. Schelte Fokkema

dr. Schelte Fokkema

Schelte is parodontoloog en voordat hij tandarts werd was hij mondhygiënist. Schelte is in 2002 gepromoveerd op het gebied van de immunopathogenese van parodontitis en hij voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch. Daarnaast is Schelte altijd docent geweest en heeft hij jarenlang gewerkt bij de opleidingen Mondzorgkunde waarvoor hij een differentiatie minor parodontologie ontwikkelde. Vanaf 2003 coacht Schelte ook mondzorgprofessionals op het gebied van de klinische parodontologie en waarvoor hij een scholingsreeks van 7 cursusdagen ontwikkeld heeft die vallen onder NVM-educatie mondhygiënisten. Verder is Schelte verantwoordelijk voor de in 2014 geaccrediteerde post-HBO opleiding ‘Leergang Parodontologie’ welke eveneens onderdeel is van NVM-educatie en waarvoor hij hoofddocent is. Tot slot is Schelte auteur van wetenschappelijke publicaties in de (inter)nationale literatuur maar ook van beleidsnota’s en heeft hij regelmatig zitting (gehad) in commissies, adviescolleges en besturen.
Dr. joerd van der meer

Dr. joerd van der meer

Joerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na de militaire dienst als tandarts bij de Koninklijke Marine, werkte hij enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling “Endodontologie” van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende 2 dagen in de week en werkt hij als onderzoeker bij het UMCG. Tevens is hij sinds 2009 “Honorary Research Associate” bij het “University College of London Eastman Dental Institute”.
Dr. Hossein Ghaeminia

Dr. Hossein Ghaeminia

Hossein Ghaeminia is als MKA chirurg werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. Het tandartsexamen behaalde hij in 2007 en het artsexamen in 2011 in het Radboudumc Nijmegen. Gedurende zijn opleidingsperiode tot MKA chirurg, heeft hij promotieonderzoek gedaan naar de derde molaren (gepromoveerd in 2017). Daarnaast is hij voorzitter geweest van de richtlijn de derde molaar, verschenen in 2018.
Dr. Reinder Kuitert

Dr. Reinder Kuitert

Reinder Kuitert heeft zijn specialisatie orthodontie gedaan aan de VU van 1974 – 1978. In 1985 is hij gepromoveerd op het onderwerp: histologie van tandverplaatsing. Van 1978-2019 was hij full time medewerker afdeling orthodontie VU -ACTA. Hij is universitair docent, hoofdocent, plaatsvervangend opleider en opleider specialistenopleiding orthodontie VU – ACTA
DR. Hans van pelt

DR. Hans van pelt

Hans van Pelt studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1978-1985 was hij verbonden aan de afdeling Prothetische Tandheelkunde. Daarna startte hij een algemene (groeps)praktijk in 1984 en werkte daar tot 1999. Van 1991 – 2011 was hij verbonden aan het Martiniziekenhuis in Groningen voor prothetische en restauratieve behandelingen in samenwerking met de afdeling Mond-Kaak en Aangezichtschirugie. In 2004 heeft hij er een Afdeling Bijzondere en Restauratieve Tandheelkunde opgezet dat in 2011 is overgegaan in een CBT.
Sinds 2000 is hij weer verbonden aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorg van het UMCG en verzorgt hij onderwijs in “Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde”. Zijn huidige werkzaamheden verdeelt hij over het UMCG en (sinds juli 2011) een verwijspraktijk Proclin / Rotterdam
In december 2010 is hij door de EPA erkend als Prosthodontist en in 2015 is hij erkend als Restauratief Tandarts NVVRT waarvan hij mede-oprichter (in1998) en erelid is. Hij is 25 jaar gastdocent geweest voor ACTA Quality Practice en is sinds 1986 actief als docent in het Post Academisch Onderwijs in Nederland en voor het NiVVT in België. Van 2012 tot 2019 was hij hoofdredacteur van het vaktijdschrift Tandartspraktijk.

Dr. Mark Timmerman

Dr. Mark Timmerman

Als tandarts (1984, Universiteit van Amsterdam) combineerde Mark ruim 20 jaar algemene praktijk en Paro-Praktijk Utrecht met werk als docent en onderzoeker bij de afdeling Parodontologie van ACTA. Naast zijn promotie (2001) leverde hij een bijdrage aan vele onderzoeken en de inhoud van de opleiding parodontologie. In 2008 kwam hij bij de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen. Mark is Parodontoloog NVvP en Implantoloog NVOI. Mark is tegenwoordig ook als docent werkzaam binnen het aandachtsgebied I&P, Tandheelkunde Radboudumc te Nijmegen.
Dr. Sjoerd Smeekens

Dr. Sjoerd Smeekens

Sjoerd Smeekens is afgestudeerd in 1997 in Nederland. Hij volgde een 10-jarige opleiding in Zwitserland en Duitsland. Hij is specialist in reconstructieve tandheelkunde, prostodontie, orthodontie en implantologie. Hij is eigenaar van een privépraktijk in Nederland en een opleidingscentrum.
Miranda Belder

Miranda Belder

Miranda Belder heeft haar opleiding tot mondhygiënist gevolgd van 1986-1988 aan de Stichting Opleiding Mondhygiënisten te Utrecht. Zij was van 1988 tot 1993 werkzaam in diverse algemene praktijken in het Gooi. Vanaf 1993 tot en met 2013 is zij werkzaam geweest in de Kliniek voor Parodontologie te Amsterdam. Tevens is zij vanaf 2004 werkzaam als vrijgevestigd mondhygiënist in de Groepspraktijk voor Mondhygiëne in Alphen a/d Rijn, nu samen met 3 collega-mondhygiënisten. Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen en workshops over bijvoorbeeld Parodontale nazorg, Richtlijnen periimplantitis, Factoren die compliance beïnvloeden en Wat is je succesrate?
Dr. Martin Appelo

Dr. Martin Appelo

Dr. Martin Appelo is vrijgevestigd psycholoog/publicist. Hij werkt als auteur, spreker, docent, supervisor, therapeut en is veel gevraagd in de media (o.a. als vaste gast bij het radio1 programma Nieuws & Co). Zijn specialiteiten zijn veerkracht, motivatie, gedragsverandering en ernstig psychische problematiek. Zie: www.martinappelo.nl

Bent u erbij?

Meld u dan nu aan!

Uiteraard zijn de kosten van lunch, koffie, thee en een drankje na het congres inbegrepen.
Evenals de gezelligheid en nieuwe ontmoetingen met vakgenoten.
* bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan het congres bent u € 45,00 verschuldigd. Daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Zie ook onze algemene voorwaarden. Het congresgeld is volledig fiscaal aftrekbaar.